Till innehållet

Re:agera

Projektet drevs av: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och nätaktivism - det vill säga att använda sociala medier strategiskt för att sprida budskap. Re:agera utförs på gymnasieskolor i Östergötland och integreras i ordinarie kurser.

Syftet med projektet är att främja ungas engagemang för allas lika värde, mänskliga rättigheter och demokrati och genom det stävja diskriminering och kränkande behandling på internet. Aktuella händelser visar att internet och sociala medier har stor genomslagskraft när det kommer till ungas möjligheter att påverka och göra skillnad. Men dessa nya möjligheter till att uttrycka åsikter och sprida information har även en baksida: diskriminering, nätmobbing och kränkande behandling på internet ökar. Ett annat problem är de forum på internet som göder extrema åsikter, exempelvis de som låg till grund för terrorhandlingarna i Norge 2011. Genom projektet ska unga personer på gymnasieskolor i Östergötland utveckla kunskaper kring mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor och samtidigt stärkas i att använda internet och sociala medier i syfte att göra sin röst hörd, samt delta i och påverka samhällsutvecklingen. Vi beräknar att samarbeta med två gymnasieskolor per termin och där driva projektet i två klasser år gången.

Metod Deltagarna arbetar i aktionsgrupper med egna budskap. De gestaltar sitt budskap i korta filmer avsedda för publicering i sociala medier. I projektet utbildas sexton ungdomar per termin till ambassadörer för Mänskliga rättigheter (MR-ambassadörer). En MR-ambassadör ingår i varje aktionsgrupp och fungerar som en länk mellan aktionsgruppen och projektledaren. Målsättning Öka ungdomars förståelse och respekt för alla människors lika värde och rättigheter och att de genom ökade kunskaper, civilkurage och insikter om detta bidrar till att näthat, diskriminering och kränkande behandling på internet minskar. Ungdomar ska få verktyg för att påverka samhället och sin livssituation. Elever från åtta skolor ska ha ingått i 64 aktionsgrupper och tillsammans skapat 64 filmer som lagts upp på projektets You Tube-kanal. Lärare ska genom projektet uppmuntras att aktivt arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati och delaktighet och se Internets möjligheter i undervisningen. En resursbank som ska vara användbar för lärare och elever i gymnasieskolan ska skapas.

En resursbank med plats på Byråns hemsida kommer att utvecklas i projektet. Där ska det finnas länkar och annat material för elever och lärare som vill arbeta mot diskriminering, med nätaktivism och mot kränkningar i social medier. En lärarhandledning ska tas fram som kan användas både av de lärare som ingått i projektet och av lärare som inte får chansen att samarbeta med Byrån under själva projektperioden. Filmerna som producerats i projektet finns på kanalen Projektet Re:agera, på You Tube. Projektet har en flik på Byråns hemsida och sidan Re:agera -Byrån mot diskriminering, på Facebook. De deltagande ungdomarna har till uppgift att sprida sina filmer och har gjort det i varierade grad. I skrivande stund har filmen med störts spriding, Fördomar grundar rasismen, sets 593 gånger. Byrån kommer att sprida de kunskaper som projektet genererar till andra delar av verksamheten, Byråns volontärer och vid arrangemang så som Dagen mot diskriminering.

Innan projektets start hade Byrån informationsföreläsningar för elevombuden på en av de skolor som sedan deltog i projektet. Vid tillfället uppmärksammades projektidén. Reaktionerna från elevombuden var mycket positiva. Byrån begärde även av lärarna att tillfråga eleverna om deras inställning till projektet. Lärare från skolorna återkopplade att eleverna ansåg att projektidén var mycket intressant och att de var positivt inställda till att medverka. Bland annat så framkom att eleverna ansåg att det skulle vara särskilt kul och givande att arbeta med ämnen genom film och att det framförallt kändes "på riktigt", att det var något som var levande genom att det bland annat skulle komma att finnas på nätet. Projektet drivs i ständig dialog med de lärare och elever som deltar. Projektet anpassas efter de behov och möjligheter som finns i respektive klass. Aktionsgrupperna har stort självbestämmande när det gäller att välja att göra en film och utforma en kampanj om något som engagerar just dem. Vid avslutat projekt samlar vi in utvärderingar från deltagarna för att deras erfarenheter ska ligga till grund till utvecklingen av projektet.

Under vårterminen 2013 samarbetade projektet med två gymnasieskolor i Östergötland, Katedralskolan i Linköping och Hagagymnasiet i Norrköping. Dessa skolor har fortsatt sin medverkan i Re:agera och utbytet med Byrån. Under höstterminen 2013 deltog Platengymnasiet i Motala samt Bergska skolan i Finspång. Ny deltagare för vårterminen 2014 var Gymnasiesärskolan i Finspång.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Liknande projekt

  • Koll på jobbet

    Projektet ska ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och…

  • Världens läger

    Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en…

  • Jag på nätet

    Deltagande och rättsligt skydd på nätet för unga inom gymnasiesärskola, särvux och daglig verksamhet enligt LSS. Projektets deltagare använder…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.