Till innehållet

REKO - Remaking, Ekologi, Kreativitet, Omtanke

Projektet drevs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Halland

Beskrivning av projektet

Projekt REKO syftar till att främja delaktighet, meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Genom att skapa en mötesplats som integreras i ett socialt arbetsintegrerat företag hoppas vi kunna uppnå detta!

Projektets syfte är att att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för kvinnor med psykisk funktionsnedsättning /ohälsa, samt stärka målgruppen att ta steg vidare till arbete, studier eller entreprenörskap. Avsikten är även att främja hälsa och social gemenskap samt skapa ökad delaktighet hos målgruppen. Vidare är syftet att öka medvetenheten om ekologisk hållbarhet.

Målen med projektet är att: • Skapa förutsättningar till ökad anställningsbarhet för kvinnor med psykisk funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden och/eller är sjukskrivna • Främja social gemenskap och sysselsättning hos målgruppen genom att skapa en hälsofrämjande mötesplats integrerad i det arbetsintegrerande sociala företaget • De hälsofrämjande aktiviteterna i mötesplatsen medverkar till att stärka individernas hälsa och välmående • Bidra till empowerment genom delaktighet i uppbyggnad av mötesplatsen samt det arbetsintegrerande sociala företaget • Stärka kvinnornas möjlighet till entreprenörskap och inflytande över sin livssituation genom kompetensutveckling i socialt företagande • Genom individuell coachning öka individens möjligheter och självkänsla att ta steg mot arbete, studier och/eller entreprenörskap • Bidra till ökad medvetenhet om ekologisk hållbarhet genom återbruk av produkter och material samt information om och användning av ekologiska råvaror i verksamheten • På sikt skapa anställningsmöjligheter i det arbetsintegrerande sociala företaget • Erbjuda deltagarna arbetsträning/arbetsprövning/praktik i det arbetsintegrerande sociala företaget i syfte att förbättra möjligheterna till arbete och egen försörjning

Målet är att det efter projekttidens slut ska finnas en ekonomisk bärighet i det arbetsintegrerande sociala företaget och att företaget bedrivs av kvinnorna själva i form av ett kooperativ. När det finns ekonomisk bärighet ska kvinnorna kunna anställa medlemmar i företaget; delaktighet är nyckeln till framgång. I det arbetsintegrerande sociala företaget kommer kvinnor med psykisk funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden pga. arbetslöshet eller sjukskrivning kunna arbetsträna, arbetspröva eller anställas.  

Verksamhetens aktiviteter i projektet kommer att bygga och utformas efter målgruppens intresse och önskemål, och målgruppen kommer att ha en betydande och aktiv roll under hela projektets gång.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

  • Ung aktiv kraft

    Falkenbergs Fontänhus driver ett samarbetsprojekt med Falkenbergs gymnasieskola; Introduktionsprogrammen. Där fokus främst är på att målgruppen ska…

  • Nya Vägar

    Projektet ska utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på…

  • Nybyggnation av friidrottshall i Falkenbergs kommun

    Den nya hallen kommer avgränsas mot resten av hallen av en ridåvägg. Med tillgång till de ytor som blir tillgängliga kommer det innebära helt nya…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.