Till innehållet

Romano info - app

Projektet drevs av: Romska Ungdomsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa samt våld i nära relationer.

Målgruppen är involverad i alla delar av projektet, i projektledning, arbets-, test- och referensgrupper. De kommer även att kvalitetssäkra projektet för att appen ska nå ut och användas av så många unga som möjligt. Genom inledande workshops ska unga pröva på befintliga appar och komma med synpunkter på vad som behövs i appen, skapa en podcast, särskilt se över vilka behov unga romska kvinnor har m.m. Målet är även att skapa förutsättningar för romska barns och ungas lärande i romani chib, då all information på appen ska tillhandahållas på svenska samt de fem erkända variationerna av romani chib. Appen görs även tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och är även tänkt att underlätta för svenska myndigheter, organisationer och andra intresserade att lokalisera romska organisationer.

Efter avslutat projekt

Under projektets gång har organisationen, tillsammans med målgruppen (80 personer), byggt och fyllt två appar med innehåll. Appen som skapats innehåller samlad och lättläst information från samtliga myndigheter med uppdrag inom strategin för romsk inkludering för målgruppen romska ungdomar. Vidare finns det en informationsbank för hur myndigheter kan nå ut till romska organisationer, föreningar och individer. Alla texter och innehåll har översatts till flera varieteter av romani chib. Man har även utvecklat spel för språkträning av romani chib för romska barn och ungdomar.

Appen lanserades i slutet av maj 2018 och har utvecklats med fler flikar, korrigerade texter, fler spel så att den kan användas i olika versioner beroende på vem användaren är: barn, ungdom/vuxen samt representant för en myndighet.

Samarbete har skett med flera myndigheter, kommuner, organisationer, föreningar, individer, barn, unga samt vuxna. Appen är landets enda och ger användaren en samlad information om myndigheternas olika verksamheter, program och inriktning, en samlad bild av de mänskliga rättigheterna, ett uppdaterat nyhetsflöde, tillgång till re-vitaliserande språkprogram, tillgång till romsk radio, podcasts, romska tidningar samt kontaktnätverk till lokala samt romska riksorganisationer i landet.

Romska ungdomsförbundet kommer att fortsätta uppdatera apparna efter projektets slut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i juli 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i juli 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

  • Vardagsklimatet

    Projektet ska skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år för att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

Sidan uppdaterades 2020-11-13.