Till innehållet

Svensk-Somaliska barn och föräldrar i samhällets mångfald

Projektet drevs av: Somaliska riksförbundet i Sverige

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för svensk-somaliska barn och ungdomar mellan 0-6 år till en bra uppväxt och ett gott liv.

Projektet kommer att stödja och stärka föräldrar i sin föräldraroll genom att erbjuda kunskap om barnens hälsa liksom deras emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Projektet ska dessutom erbjuda föräldrar en mötesplats genom uppbyggnaden av ett nationellt föräldranätverk som ska bidra med erfarenhets- och kunskapsutbyte. Målen med projektet är att stärka och utveckla deras föräldraskap och att bygga upp ett nationellt föräldranätverk. På sikt förväntas projektet få en positiv effekt i den svensk-somaliska gruppen och förbättra relationen mellan gruppen och myndigheter. Metoderna består av att utveckla ett stödmaterial för svensk-somaliska föräldrar, utbilda cirkelledare för att driva studiecirklar och bygga upp ett nationellt föräldranätverk för föräldrarna. Projektet drivs på lokal nivå i fem kommuner. Efter projekttiden kommer verksamheten att leva vidare genom studiecirklar och föreläsningar samt ett uppbyggt föräldranätverk. Riksförbundet kommer dessutom att sprida utbildningskonceptet och material till lokalföreningar i fler kommuner.

Efter projektet

Projektet ledde till att ett utbildningsprogram för föräldraskapsstöd för svensk-somaliska föräldrar har utvecklats. Totalt har 315 svensk-somaliska föräldrar gått utbildningen. Det är fler föräldrar än planerat. 10 cirkelledare har utbildats och en handbok med olika stödmaterial för föräldrar, bland annat informationsfolder och film, har tagits fram. Mätning bland deltagande föräldrar efter genomgången utbildning visar på ökad medvetenhet och förståelse samt ökad kunskap och bättre beredskap. Dessutom har planeringsförmåga och rutiner förbättrats samt engagemang i barnets liv ökat. Utbildningen har också strävat efter ökad kunskap om svensk socialtjänst. Bland annat har en film producerats, och en mätning visar att deltagare känner mindre oro för socialtjänsten samtidigt som de upplever en ökad öppenhet gentemot socialtjänsten. Ett nätverk med föräldrar har bildats i de fem deltagande kommunerna.

Verksamheten lever vidare genom samarbetsföreningarna i projektet samt genom utbildningsprogrammet som ska ges i form av studiecirklar. Det material som har utvecklats kommer att användas i framtiden.
I Örebro ska föräldrautbildningen ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
I Stockholm har föreningen fått IOP av stadsdelen som inkluderar stärkande av föräldrar. Samarbetsföreningen i Borlänge planerar att bedriva en föräldrakurs per termin, och det finns liknande försök och tanke i övriga projektkommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Kista

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-28.