Till innehållet

Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Projektet drevs av: Civil Rights Defenders

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård.

Projektets mål är att skapa metoder och verktyg för att komplettera, stärka och utveckla befintliga verksamheter och ge enskilda individer större möjlighet att få stöd i samband med människorättskränkningar inom den slutna tvångsvården. Målgruppen är alla personer som på grund av allvarlig psykisk ohälsa eller andra skäl hamnat inom någon av landets tvångsvårdsinstitutioner.

Genom att alla delar av projektet sker i samarbete med individer med egen erfarenhet av tvångsvård och med organisationer och berörda aktörer, såsom patientnämnder och advokater som företräder målgruppen, byggs det upp en långsiktig hållbarhet från start. Projektet skapar även användbara verktyg som ska leva efter projektets slut.

Exempel på verktyg

Digital plattform för funktionshindersrelaterad information till advokater

I samarbete med Advokatsamfundet kommer en digital plattform tas fram, där funktionshindersorganisationer kan beskriva konsekvensen av olika funktionsnedsättningar och vilket tekniskt eller personellt stöd advokater kan få för att bättre kunna bistå sina klienter. Syftet med detta är att stärka advokaters kunskap om enskilda människors rättigheter och motverka att dessa individers rättigheter faller mellan stolarna.

Defenders’ Database

Defenders’ Database har sitt ursprung i Kuba där databasen skapades för att hjälpa människorättsförsvarare på Kuba att registrera människorättskränkningar. Idag används den i ett flertal länder. Projektet kommer att utveckla en svensk version och lansera den i Sverige. Idag saknas tydliga siffror på de kränkningar som sker inom svensk tvångsvård. Syftet med att lansera en svensk version av databasen är att skapa ett verktyg för att kunna upprätthålla mänskliga rättigheter inom den slutna tvångsvården.

Tvångsvårdsenkät

Genom en årlig tvångsvårdsenkät når projektet ut till människor som någon gång under de senaste 5 åren har kommit i kontakt med svensk tvångsvård. Enkätundersökningen sker mellan 1–15 september varje år och rapporten med resultaten från enkäten kommer att lanseras 10 oktober varje år på Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med enkäten är att ge enskilda individer möjligheten att berätta om sina egna upplevelser av tvångsvården. Detta ger en nyanserad bild av vad intagna och före detta intagna tycker om tvångvården i sin helhet.

Disability Rights Clinic

Disability Rights Clinic fokuserar på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att etablera samarbete mellan universitet och funktionshindersorganisationer för att tillsammans erbjuda juriststudenter en möjlighet att lära sig jobba praktiskt med rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Disability Rights Clinic bidrar även till att fler studenter lär sig åberopa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och andra konventioner relevanta för målgruppen.

Samarbetspartners

Civil Rights Defenders driver projektet i nära samarbete med NSPH, Autism- och Aspergerförbundet, RSMH, Attention, Shedo, Skyddsvärnet, RFS och Funktionsrätt.

Efter projektet

Projektet ledde till att det nu finns en etablerad metod med verktyg att systematiskt granska och analysera människorättssituationen inom den slutna tvångsvården i Sverige. Vidare så har det tagits fram en etablerad metod och verktyg för påverkansarbete och upprättelse i form av en databas för svenska förhållanden och kortfilmer om mänskliga rättigheter i svensk tvångsvård.

Det har även tagits fram en film om att som funktionsnedsatt ha rätten till en rättvis rättegång och Human Rights Clinic erbjuder nu Disabilty Rights Clinic som prövats och utvärderats av Funktionsrätt och dess medlemsorganisationer vid flera tillfällen.

Det har tagits fram en digital plattform www.processtöd.se som ska vara ett verktyg för advokater att kunna använda i mötet med klienter med funktionsnedsättning.

Totalt har 682 personer varit aktiva deltagare i projektet.

Verksamheten lever vidare dels genom den plattform som tagits fram och implementeras i CRD:s reguljära verksamhet, dels genom det material som tagits fram. Mallar för enkät och framtagande av rapport som tagits fram kan återanvändas av både CRD och alla samarbetspartners. Människorättsklinikerna är etablerade och erbjuds som kurs vid universiteten och metoden kommer att bli lätt att flytta till nästa universitet nu när man byggt upp en bra arbetsmodell.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

    Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

  • Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

    Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland…

  • Gemenskap ger Kamratstöd

    Projektets ska öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med…

Sidan uppdaterades 2023-08-08.