Till innehållet

Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Projektet drivs av: Civil Rights Defenders

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård.

Projektets mål är att skapa metoder och verktyg för att komplettera, stärka och utveckla befintliga verksamheter och ge enskilda individer större möjlighet att få stöd i samband med människorättskränkningar inom den slutna tvångsvården. Målgruppen är alla personer som på grund av allvarlig psykisk ohälsa eller andra skäl hamnat inom någon av landets tvångsvårdsinstitutioner.

Genom att alla delar av projektet sker i samarbete med individer med egen erfarenhet av tvångsvård och med organisationer och berörda aktörer, såsom patientnämnder och advokater som företräder målgruppen, byggs det upp en långsiktig hållbarhet från start. Projektet skapar även användbara verktyg som ska leva efter projektets slut.

Exempel på verktyg

Digital plattform för funktionshindersrelaterad information till advokater

I samarbete med Advokatsamfundet kommer en digital plattform tas fram, där funktionshindersorganisationer kan beskriva konsekvensen av olika funktionsnedsättningar och vilket tekniskt eller personellt stöd advokater kan få för att bättre kunna bistå sina klienter. Syftet med detta är att stärka advokaters kunskap om enskilda människors rättigheter och motverka att dessa individers rättigheter faller mellan stolarna.

Defenders’ Database

Defenders’ Database har sitt ursprung i Kuba där databasen skapades för att hjälpa människorättsförsvarare på Kuba att registrera människorättskränkningar. Idag används den i ett flertal länder. Projektet kommer att utveckla en svensk version och lansera den i Sverige. Idag saknas tydliga siffror på de kränkningar som sker inom svensk tvångsvård. Syftet med att lansera en svensk version av databasen är att skapa ett verktyg för att kunna upprätthålla mänskliga rättigheter inom den slutna tvångsvården.

Tvångsvårdsenkät

Genom en årlig tvångsvårdsenkät når projektet ut till människor som någon gång under de senaste 5 åren har kommit i kontakt med svensk tvångsvård. Enkätundersökningen sker mellan 1–15 september varje år och rapporten med resultaten från enkäten kommer att lanseras 10 oktober varje år på Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med enkäten är att ge enskilda individer möjligheten att berätta om sina egna upplevelser av tvångsvården. Detta ger en nyanserad bild av vad intagna och före detta intagna tycker om tvångvården i sin helhet.

Disability Rights Clinic

Disability Rights Clinic fokuserar på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att etablera samarbete mellan universitet och funktionshindersorganisationer för att tillsammans erbjuda juriststudenter en möjlighet att lära sig jobba praktiskt med rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Disability Rights Clinic bidrar även till att fler studenter lär sig åberopa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och andra konventioner relevanta för målgruppen.

Samarbetspartners

Civil Rights Defenders driver projektet i nära samarbete med NSPH, Autism- och Aspergerförbundet, RSMH, Attention, Shedo, Skyddsvärnet, RFS och Funktionsrätt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Livsviktiga snack i skolan

    Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

  • Operation Prevention Linköping

    Föreningen Arts & Hearts ska tillsammans med skolor i Linköpings kommun vidareutveckla det material som tagits fram under ett tidigare…

Sidan uppdaterades 2020-11-09.