Till innehållet

Vi Hör det Vi Ser - Ett Banbrytande Projekt i Samverkan med Sveriges museer

Projektet drevs av: Skånes Dövas Distriktsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska i en samverkan mellan intresseorganisationer för döva och hörselskadade samt 15 större svenska museer utveckla, pröva och sprida innovativa modeller för hur döva i större utsträckning ska få tillgång till konst- och kulturutbud.

Sveriges museer bedriver verksamheter som ofta inte är utformade för gruppen döva och hörselskadade. De flesta använder modern teknik för att informera och förklara som ofta går ut på att lyssna. Döva och hörselskadade utestängs därför från värdefull kunskap som förmedlas i utställningar, pedagogisk verksamhet och programverksamhet. Man kan lockas att tänka: ”Men vad är problemet egentligen? Kan de inte bara läsa på de små skyltarna”? Verkligheten är dock att många besökare med hörselnedsättning ofta känner sig ovälkomna på museer och följden har blivit att gruppen teckenspråkiga döva och hörselskadade idag präglas av en ”kulturfattigdom” på grund av bristen på tillgänglig kultur. Syftet med projektet "Vi Hör Det Vi Ser" är därför att utveckla, pröva och sprida innovativa modeller i samarbete med ett större antal välkända museer i Sverige i syfte att med målgruppen själv, som inspiratör, drivkraft och expertgrupp, nå hållbara mål som kan sträcka sig efter projektets slut. Projektet utgör inte bara en framåtsyftande insats utan har också som ambition att vara vägledande nationellt för alla museer i landet för hur man med nya modeller och arbetsformer som grund för att tillvarata döva och hörselskadades möjligheter och tillgång till kultur kan planera för att insatserna ska få långsiktiga effekter och drivas vidare inom ramen för museernas permanenta verksamheter. 

Övergripande mål

  • att tillvarata och öka döva och hörselskadades möjligheter och tillgång till konst- och kulturverksamhet, med tyngdpunkt på barn och unga,
  • att på Sveriges museer verka för en ökad kunskap om och nya innovativa arbetssätt i relation målgruppen döva och hörselskadade,
  • att bidra till att insatserna permanentas i medverkande museiverksamheter,
  • att resultaten ska generaliseras, dokumenteras och spridas till övriga 350 museer i landet.
Mätbara mål
  • 200 personer från medverkande intresseorganisationer för döva och hörselskadade ska omfattas av projektets insatser,
  • minst 100 museipedagoger, barnpedagoger, tillgänglighetsansvariga och/eller utställnings-, förmedlings- och programansvariga ska ha omfattats av projektets insatser,
  • minst 90 % av berörda chefer på medverkande museer ska efter projektslut bedöma att verksamheten fått bättre förutsättningar att kunna möta gruppen döva och hörselskadades behov,
  • andel besökare inom målgruppen döva och hörselskadade ska i genomsnitt ha ökat 10 procentenheter på museerna vid projektslut,
  • en handledningsbok ska ha producerats och spridits till minst ytterligare 350 museer i landet,
  • att bidra till teckenspråkets utveckling genom att identifiera behovet av nya tecken med koppling till konst- och kultursektorn.  

Ett väsentligt syfte med projektet är att det ska få långsiktiga effekter och kunna leva kvar efter projektets slut. Målsättningen är att projektets insatser ska integreras och leva kvar i museernas ordinarie verksamheter. För att säkerställa detta kommer projektet att omfatta insatser, utifrån riktlinjer och underlag, för museerna om hur projektets lösningar ska samordnas i framtiden som del av museets verksamhet, hur resurser kan avsättas för detta övergripande arbete, hur museets handlingsplan kan bli text- och formmässigt överskådlig, lättillgänglig och användbar som arbetsredskap i det fortsatta arbetet och hur insatserna kan beaktas i planering och genomförande av projekt och utställningar, samordning med andra planer, styrdokument och arbetsverktyg. Dessutom kommer insatser att genomföras för att integrera tillgänglighetsarbetet med planering, uppföljning, utvärdering och revidering av målen i museets verksamhetsplanering och årsredovisning samt att ta fram ett underlag, som sedan ska behandlas i museets ordinarie planerings- och budgetprocess för beräkning av resurser, kostnader och tid för det övergripande tillgänglighetsarbetet. 

Projektet som idé och ambition bygger på att gruppen döva och hörselskadade ska kunna vara med och påverka utvecklingen i de frågor som rör målgruppen. Projektets uppkomst och utformning är därför direkt sprungen ur målgruppens önskemål och behov, och gruppen döva och hörselskadades aktiva deltagande och engagemang har utgjort kärnan i projektplaneringen och kommer i likhet att utgöra en grund i projektet när det väl kommit igång. Insatserna drivs av personer från målgruppen som kommer att vara företrädda både i projektledningen och i samtliga insatser genom representation i de expert- och användargrupper som kommer att ha en central funktion i utvecklingen av nya och behovsstyrda lösningar på museerna.  Projektet stöds av både studier och framförallt målgruppens egna erfarenheter av att det finns en stor vilja att engagera sig i frågor som rör ett utökat kulturutbud inte minst för barn och unga. Ambitionen är också att denna modell, med en nära samverkan mellan intresseorganisationerna och kultur-verksamheterna, ska bli en inspirerande förebild som grund för att kunna sprida idéerna om konceptet över hela landet.

Projektet bygger på en samverkan mellan å ena sidan Skånes Dövas Distriktsförbund, Skånes Dövas Ungdomsråd, Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda Barn, Hörselskadades Riksförbunds Distrikt i Skåne, Förbundet Sveriges Dövblinda i Skåne och dessas systerorganisationer/lokalföreningar i Göteborg och Stockholm och å andra sidan följande 15 konst- kultur-, naturhistoriska, idrotts-, frilufts- och marina/maritima museer:   Nationalmuseet (Stockholm) Skansen (Stockholm) Vasamuseet (Stockholm) Naturhistoriska museet (Stockholm) Riksidrottsmuseet (Stockholm) Stockholms medeltidsmuseum (Stockholm) Sjöhistoriska museet (Stockholm) Sjöfartsmuseet (Göteborg) Göteborgs konstmuseum (Göteborg) Malmö museer (Malmö) Kulturen i Lund (Lund) Glimmingehus (Simrishamn) Landskrona museum (Landskrona) Fredriksdal museer och trädgårdar (Helsingborg) Marinmuseum (Karlskrona) En indirekt målgrupp för projektets insatser är de drygt ytterligare 350 museer i Sverige som kommer att vara mottagare av den handlingsplan/åtgärdsprogram som ska utvecklas och spridas.      

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Nationellt projekt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.