Vem kan få pengar ur Arvsfonden?

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 13 juni, 2019 - 15:03

Samarbete mellan olika aktörer är viktigt

Projekt där sociala aktörer, offentliga samhällsorgan/sociala myndigheter och ideella organisationer samarbetar har stora möjligheter att få stöd.

Målgruppen ska vara engagerad 

För att ditt projekt ska kunna få pengar av Arvsfonden krävs att minst en, men gärna flera, av målgrupperna är engagerade i projektet. Våra målgruppen är:

Barn 0-11 år (med eller utan funktionsnedsättning)

Barnen ska ges möjlighet till självständighet, inflytande och delaktighet i frågor som rör dem. 

Ungdomar 12-25 år (med eller utan funktionsnedsättning)

Ungdomars kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. 

Vuxna med funktionsnedsättning

Arvsfonden stöder projekt som jobbar mot diskriminering och som verkar för att vuxna med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället. Vuxna med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att få vara självständiga och att själva bestämma.

Arvsfondens värdegrund

Alla verksamheter som får stöd ur Arvsfonden ska vila på demokratisk grund. Med det menar vi att verksamheten ska styras av följande värderingar:

Lika rättigheter och möjligheter

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande

Möjligheter för alla i projektet har insyn i och kan påverka verksamheten. Det kan t ex handlar om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Inkludering

Aktivt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet.

Uppfyller ni inte villkoren?

Privatpersoner eller företag kan inte få pengar från Arvsfonden. Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan Andra fonder och stiftelser.

Andra fonder

Här har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka pengar.

Vanliga frågor

Har du frågor om Arvsfonden, hur vi jobbar eller vad pengarna går till? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.